Other languages  British Flag  Finnish Flag  French Flag

CON REP NET

Thematisch netwerk voor de prestatiegerichte renovatie van gewapend-betonconstructies

De economische en maatschappelijke evolutie stelt steeds hogere eisen aan de Europese infrastructuur, maar omwille van de beperkingen van de grondstoffen en budgetten blijft het aantal mogelijke nieuw bouwprojecten beperkt. De renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium is bijgevolg essentieel voor het behoud van een efficiŽnte operationele infrastructuur. Het budget dat Europa aan de bouwactivieteiten spendeert gaat meer dan de helft naar de renovatie van bestaande bouwwerken en het belang van renovatie gaat ongetwijfeld nog toenemen met de veroudering van de infrastructuur. Een onderdeel van de renovatie is de reparatie van schade aan betonconstructies. Beton kan op verscheidene manieren verouderen of aftakelen. Corrosie van de wapening vormt het grootste probleem dat de duurzaamheid van betonconstructies sterk aantast. Daarnaast is de schade te wijten aan vorst en de alkali-silicareactie minder verspreid, maar niettemin niet te onderschatten. Die verschillende vormen van schade maken reparaties van betonnen structuren noodzakelijk. De eigenaars van gebouwen hebben helaas slechts weinig vertrouwen omtrent de duurzaamheid van de reparaties aan hun eigendom, vooral vermits de renovatie van bouwwerken in het verleden slechts matige resultaten en vaak vroegtijdig verval kenden.

Hierbij komt dat de beheerders van bouwwerken en installaties overal in Europa geacht worden hun gebouwenpatrimonium operationeel te houden tegen de laagste kosten. Zo bijvoorbeeld worden in de Republiek TsjechiŽ alleen de werken aan woongebouwen geraamd op 2500 miljoen Euro in de loop van de komende vijfentwintig jaar. Die gebouwen vergen in dezelfde periode goedkope en betrouwbare reparaties, wat niet eenvoudig is in de huidige omstandigheden.

Als ondersteuning van de zoektocht om een oplossing voor deze problematiek, heeft de Europese Commissie een subsidie uitgetrokken voor een duur van 4 jaar (2002-2006) in het kader van haar Vijfde Kaderprogramma, bestemd voor de oprichting van een thematisch netwerk met betrekking tot de reparatie van beton. Dit thematisch netwerk kreeg,de naam CON REP NET is samengesteld uit bedrijven en onderzoekscentra. Het zal de prestaties van herstelde gewapend-betonconstructies over gans Europa onderzoeken. De meest efficiŽnte en meest betrouwbare reparatieprocťdťs voor een reeks verschillende toepassingen zullen opgespoord worden. Hierdoor zal, e de Europese sector van de betonrenovatie geholpen worden bij het rationele gebruik van de middelen en hulpbronnen. Bovendien zullen nieuwe reparatie- en renovatiestrategieŽn worden ontwikkeld om de gebruikte middelen doeltreffender te gebruiken.

Het netwerk heeft tot doel de eigenaars en beheerders van gebouwen en de bedrijven die gespecialiseerd zijn in betonreparatie betrouwbare informatie te verstrekken omtrent de prestaties van de verschillende soorten reparatie. Uiteindelijk moet die informatie worden gebruikt om de vereisten waaraan de betonreparatietechnieken moeten beantwoorden, voor te schrijven in functie van de duurzaamheid en de sterktevan de herstelde structuur.

Die prestatiegerichte benadering, waarbij de duurzaamheid en de levensduur van het beton van bij de aanvang worden bepaald, wordt nu reeds gunstig onthaald in de nieuwbouwmiddens. Ze vereist een grondige kennis van de omstandigheden waaraan het beton wordt blootgesteld en de manier waarop het tijdens zijn levensduur hierop zal reageren. Voorts vergt ze het vertrouwen in het vermogen van het beton om aan die blootstellingen weerstaan.

Tot zover enkele van de doelstellingen die CON REP NET de komende vier jaren zal moeten verwezenlijken.

Het netwerk bestaat uit zeven hoofdpartners, die het werk organiseren en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Ongeveer 45 leden verlenen hun actieven medewerking aan het netwerk door hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen Deze leden zijn onderverdeeld in vier functionele groepen: eigenaars, raadgevend ingenieurs, leveranciers van herstelmaterialen en gespecialiseerde aannemers en tot slot ondrzoeksinstellingen. Driehonderd andere bedrijven en organisaties zullen voorts deelnemen aan de openbare activiteiten van het netwerk, zoals de ateliers, opleidingen symposia.

Er wordt verwacht dat het netwerk de technische samenwerking tussen de universiteiten, researchcentra, wetenschappelijke en technische organismen en vastgoedeigenaars zal bevorderen. Tevens zou het de prestaties van de gerenoveerde betonconstructies moeten verbeteren. Daartoe zal het de realisaties uit het verleden evalueren, de hedendaagse werkwijzen inventariseren en oog hebben voor toekomstige verwachtingen.

Men zal beginnen met de opstelling van een catalogus van de ealisaties uit het verleden. Dit zal resulteren in een overzicht van de problemen die optraden bij het duurzaam herstellen van een betonnen structuur. De factoren die het welslagen bepalen van een herstelling en de voornaamste struikelblokken zullen worden geÔdentificeerd.

Vervolgens zal men de technieken onderzoeken die momenteel worden toegepast voor de herstelling van betonconstructies. Aan de hand daarvan zal men prestatiecriteria voor gerenoveerde constructies kunnen opstellen.

Ten slotte zullen de prestatiegerichte concepten worden onderzocht die de sector kunnen helpen bij de uitvoering van duurzame en doelmatige reparaties in de toekomst. Ook zal men de verzuchtingen van de eigenaars van gebouwen onderzoeken. Het netwerk kan de sector helpen methoden te ontwikkelen om aan die verzuchtingen te voldoen en om de toekomstige activiteiten inzake speurwerk, ontwikkeling en technologie te plannen.

Tijdens de ganse duur zal het netwerk zijn ontdekkingen en aanbevelingen ter beschikking stellen van de sector in de vorm van,documenten met uitvoeringsadviezen, strategieŽn voor de ontwikkeling van prestatieconcepten voor duurzame herstellingswerken, de inventarisatie van de toekomstige behoeften inzake speurwerk, ontwikkeling en technologie, de implicaties voor de Bouwproductenrichtlijn en de Europese normalisatie inzake prestatieconcepten.

Dieze resultaten zullen via verscheidene kanalen worden verspreid. Sommige van de interactieve ateliers (workshops) en sommige opleidingen zullen tegen betaling aangeboden worden, alsook een aantal van de technische rapporten en andere publicaties. Anderzijds zullen de perscommuniquťs, de elektronische nieuwsbrieven, de voor het publiek toegankelijke internetsite, de voordrachten op organisaties en studiedagen gratis zijn voor alle belangstellenden.