Other languages  British Flag  Dutch Flag  French Flag

CON REP NET

BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMISEN TEMAATTINEN VERKOSTO

Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys asettaa yhä kasvavia vaatimuksia Euroopan infrastruktuurille, kuitenkin kustannukset ja muut resurssit rajoittavat toteutettavan uudisrakentamisen määrää. Nykyisen rakennuskannan ylläpitäminen on siksi tärkeää tehokkaasti toimivan infrastruktuurin säilymisen kannalta. Yli 50% Euroopan vuosittaisesta rakentamisbudjetista käytetään vanhojen rakennusten kunnostamiseen ja uudistamiseen ja määrä yhä kasvaa infrastruktuurin vanhetessa. Vaurioituneiden betonirakenteiden korjaaminen on eräs toimivan infrastruktuurin ylläpitämisen kannalta merkittävä osa-alue.

Betoni vaurioituu useista eri syistä. Raudoituksen korroosio on eräs suuri ongelma ja merkittävin betonirakenteiden kestävyyttä rajoittava tekijä. Pakkasen ja alkalisilikareaktion aiheuttamat vauriot eivät Euroopan laajuisesti tarkasteltuna ole yhtä laajoja, mutta kuitenkin merkittäviä. Lisäksi joka vuosi suuri määrä rakennuksia kärsii tulipalojen aiheuttamista vahingoista. Kaikki nämä vaurioitumisen eri muodot ovat korjaustoimenpiteitä vaativia.

Valitettavasti rakennusten omistajat suhtautuvat epäilevästi korjausten onnistumiseen huonojen aikaisempien kokemusten ja korjatuissa rakenteissa havaittujen ennenaikaisten vaurioiden vuoksi. Lisäksi rakennusten ja rakenteiden ylläpitäjiä kaikkialla Euroopassa painostetaan pitämään rakenteet toimintakuntoisina minimikustannuksilla. Esimerkiksi on arvioitu, että yksin Tsekin Tasavallassa asuinrakennusten vaatimat korjaukset tulevat maksamaan 2500 miljoonaa euroa seuraavan 25 vuoden aikana. Nämä rakennukset tarvitsevat edullisia ja luotettavia korjausmenetelmiä; jotain, minkä toteuttaminen ei ole helppoa nykyisessä tilanteessa.

Tukeakseen tämän ongelman ratkaisua, Euroopan komissio on myöntänyt viidennen puiteohjelman puitteissa rahoituksen neljälle vuodelle (2002-2006) betonirakenteiden korjaamisen temaattisen verkoston (CON REP NET) perustamiseksi. Eri yrityksistä ja tutkimuslaitoksista muodostuva verkosto tutkii korjattujen betonirakenteiden toimivuutta Euroopan laajuisesti. Tarkoituksena on tunnistaa kaikista tehokkaimmat ja luotettavimmat korjausmenetelmät eri tarkoituksiin. Tavoitteena on, että Euroopan betoninkorjausteollisuus voisi projektin tuloksena hyödyntää resurssejaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi tarkoituksena on laatia uusia betonirakenteiden korjaus- ja kunnostusstrategioita, jotta tulevaisuudessa voitaisiin hyötyä paremmin korjauksiin käytetyistä varoista.

Verkoston päämääränä on tuottaa rakennusten omistajataholle ja betonin korjausalan yrityksille luotettavaaa tietoa eri korjausmenetelmien toimivuudesta. Tarkoituksena on voida entistä tarkemmin määrittää kunkin korjaustekniikan toimivuus betonin kestävyyden ja menetelmän vaativuuden suhteen.

Toimivuuspohjainen lähestymistapa, jossa betonin kestävyys ja elinkaari määritetään jo alussa, on yleistymässä. Tämä lähestymistapa vaatii laaja-alaista tietämystä eri olosuhteista, joita betoni joutuu kohtaamaan ja tietämystä siitä, mitä eri olosuhteiden aikana betonissa tapahtuu. Lisäksi vaaditaan varmuutta betonin kyvystä sietää eri rasitustekijöitä.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä niistä haasteista, joihin CON REP NET tulee käymään käsiksi seuraavan 4 vuoden aikana.

Verkosto koostuu 7 partnerista, jotka organisoivat työtä ja vastaavat sen suorittamisesta. Noin 45 organisaatiota osallistuu tiedoillaan ja kokemuksellaan verkoston toimintaan neljässä eri toimintaryhmässä: omistajat, konsultit, materiaalitoimittajat ja korjausurakoitsijat sekä tutkimuslaitokset. Lisäksi 300 muun organisaation odotetaan osallistuvan kaikille avoimiin verkoston toimintoihin. Nämä kaikille avoimet aktiviteetit sisältävät mm koulutustapahtumia, symposiumeja ja seminaareja.

On toivottavaa, että verkosto edistäisi yhteistyötä eri yliopistojen, tutkimuslaitosten, teollisuuden edustajien ja kiinteistön omistajien välillä ja että tämän yhteistyön tuloksena korjattujen betonirakenteiden toimivuus paranisi tulevaisuudessa. Tutkimuksen lähestymistapa perustuu näkökulman muodostamiseen ennen käytettyihin, nykyisiin ja tulevaisuuden tekniikoihin. Aluksi luodaan katsaus ennen käytettyihin korjausmenetelmiin ja niiden toimivuuteen. Tarkoituksena on määrittää ongelmat, joita kestävien korjausten toteuttamisessa on kohdattu, tunnistamalla menestystekijät ja merkittävimmät kompastuskivet. Toiseksi luodaan katsaus nykyisin betonirakenteiden korjauksessa käytettäviin teollisiin menetelmiin. Tältä pohjalta määritetään korjattujen rakenteiden toimivuuden kannalta parhaat nykyiset käytännöt.

Kolmanneksi on tarkoitus tutkia toiminnallisia konsepteja, joiden avulla teollisuus voisi tehdä kestävämpiä ja tehokkaampia korjauksia tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä tullaan huomioimaan myös omistajatahon toiveet. Verkosto voi siten auttaa teollisuutta kehittämään eri keinoja toteuttaa näitä toiveita ja suunnitella niiden pohjalta uusia tutkimustarpeita, kehitystyötä ja teknologioita. Koko verkoston toiminnan ajalta syntyvät tulokset ja suositukset tulevat olemaan julkisesti saatavilla. Näihin sisältyy parhaiden käytäntöjen opas, strategia kestävien korjausten toimintakonseptien kehittämiseksi, tulevaisuuden tutkimus-, kehitys- ja teknologiatarpeiden määrittäminen sekä osallistuminen rakennustuotedirektiivien ja Eurooppalaisten standardien valmisteluun.

Projektin tulokset tulevat olemaan saatavilla usean eri tiedotuskanavan kautta. Projektin puitteissa tullaan järjestämään maksullisia interaktiivisia seminaareja ja koulutustapahtumia sekä julkaisemaan maksullisia teknisiä raportteja. Lehdistötiedotteet, elektroniset tiedotteet, internetsivu, esitelmät eri organisaatioille ja lehtiartikkelit tulevat sen sijaan olemaan vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.